Добре дошли в Машпром - КМХ

МАШПРОМ-КМХ ООД е създадено през 1996 като частна фирма за планиране, изграждане и производство в сферата на хидравликата. Основната дейност на компанията е производство на хидравлични изделия и детайли.
Общата застроена площ на компанията е 3000 кв.м. Тя се състои от 3 сгради, включително: индустриална сграда и триетажна административна сграда.


„ПОКАНА за пресконференция”
Проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД“

Във връзка с организирането на пресконференция относно приключване на проект по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0517-C01 „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД” имаме удоволствието да Ви поканим на 21.06.2018г. от 10:00 часа в офиса на МАШПРОМ-КМХ ЕООД находящ се в с. Енина, общ. Казанлък, ул. „Димчо Астаджов” №37.


„МАШПРОМ-КМХ” ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. CNC Струг – 3 броя
Обособена позиция 2. 4 + 1 Машинен център - 1 брой
Обособена позиция 3. CNC вертикален машинен център - 1 брой

Тук можете да намерите документите за конкурса на Машпром - КМХ ООД.


Проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД“
„МАШПРОМ-КМХ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.001-0517-C01 по проект „Повишаване на енергийната ефективност в МАШПРОМ-КМХ ЕООД”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е подобряване на енергийната ефективност на МАШПРОМ-КМХ ЕООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Обща стойност: 2 528 000.00лв., от които 1 274 379.50лв. европейско и 224 890.50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 18.08.2017г. и е с продължителност 18 месеца.


Проект „Добри и безопасни условия на труд в МАШПРОМ-КМХ ЕООД“
„МАШПРОМ-КМХ“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.008-1151-C01 по проект „Добри и безопасни условия на труд в МАШПРОМ-КМХ ЕООД“. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на проекта е подобряване на работната среда в „МАШПРОМ-КМХ” EООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя страна ще подобри качеството на работните места и ще рефлектира положително върху производителността на труда в предприятието. Обща стойност: 137 775,00лв, от които 117 108,75лв. европейско и 20 666,25лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 08.08.2017г. и е с продължителност 15 месеца.


„МАШПРОМ-КМХ” ЕООД обявява процедура „Избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА" по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1. Робот за монтаж и заваряване на щуцери
Обособена позиция 2. Робот за заваряване на кръгови шевове
Обособена позиция 3. CNC Вертикален машинен център
Обособена позиция 4. Стругови прътов автомат швейцарски тип (2 броя)”

В момента фирмата осъществява Проект BG161PO003-2.1.13-0199-0001 Повишаване конкурентоспособността на “МАШПРОМ - КМХ” ООД чрез технологично обновление, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Сертификат